Podmínky akreditace novinářů na sportovní akce pořádané RKHA v AČR Plzeň

Akreditace umožňuje řádně označeným novinářům (pro nekomerční využití):

1.    Bezplatný vstup do tiskového střediska a na tiskové konference, k trati (mimo zvlášť nebezpečných zón).
2.    Využívání služeb tiskového střediska (využívání,internetu, výsledkového servisu)
3.    Získávání tiskových informací a dalších materiálů dle nabídky tiskového střediska.

Podmínky akreditace a pokyny pro činnost novinářů při sportovním podniku:

1.    Žádosti o novinářské akreditace se zasílají pouze e-mailem: info@rkha.cz
2.    Novináři, kteří žádají o akreditaci musí zaslat přihlášku k akreditaci na formuláři pořadatele, a to e-mailem na adresu pořadatele. Uzávěrka příjmu akreditací je stejná jako uzávěrka příjmu přihlášek pro posádky,uvedená v ZÚ daného podniku. Při nedodržení tohoto postupu nemůže pořadatel vyloučit možné časové zdržení při vyřizování akreditace až těsně před zahájením podniku.
3.    Akreditace je limitována maximálním počtem 2 zástupců jedné redakce/média, z tohoto počtu mohou být maximálně 1 fotografové. Publikace klubů, týmů, reklamních agentur apod. nemohou být akreditovány.
4.    K řádně vyplněné akreditační přihlášce musí být přiloženy následující doklady, bez nichž nelze přihlášku přijmout:
– fotokopie platného průkazu novináře (mezinárodní novinářský průkaz, průkaz syndikátu novinářů ČR, průkaz klubu sportovních novinářů, redakční průkaz)
– originál nebo fotokopie publikovaných článků (u fotografů kopie článků s jejich fotografiemi)
– informace o médiu (typ, územní rozsah, frekvence vydávání atp.) a v případě tištěného média jeden originál vydání
5.    Udělení akreditací pro videostudia a jiná (např. elektronická) komerční média bude řešeno individuálním smluvním vztahem.
6.    Akreditované novináře pořadatel vybaví označující vestou a případně kartičkou „PRESS“, která musí být nošena viditelně.
7.    Při pohybu v blízkosti trati a na místech, kam není přístup veřejnosti běžně povolen, musí být novináři řádně oděni do označující vesty, vydané pořadatelem po složení finanční zálohy ve výši 1000,- Kč. Záloha bude novináři vrácena po odevzdání nepoškozené vesty po skončení sportovního podniku, jinak propadá jako náhrada škody ve prospěch pořadatele. Jiné vesty než vydané pořadatelem nebudou akceptovány.
8.    Akreditovaní novináři si mohou vyžádat označení „PRESS“ na svůj osobní automobil na základě předložení OTP vozidla (uvedení reg. značky/SPZ vozidla).
9.    Důrazně se všem akreditovaným novinářům připomíná, že za jejich pohyb a chování v blízkosti trati  nenese pořadatel žádnou odpovědnost. Do blízkosti trati vstupují výhradně na vlastní nebezpečí. Tato skutečnost ale nemění nic na tom, že jsou povinni respektovat pokyny označených traťových komisařů a pořadatelů a nevstupovat do zvlášť nebezpečných (únikových) zón, jinak jim může být akreditace odňata.
10.    Přidělení nebo odmítnutí akreditace na pořádaný podnik je výhradně věcí  pořadatele.

 

Formulář pro akreditaci na akce: PDF nebo DOC

Tento formulář si prosím stáhněte, vyplňte a zašlete na výše uvedenou adresu.